Ajuntament

FAGECA

NAME POLITICAL PARTY CHARGE
D. Ismael Vidal Soneira PSOE ALCALDE
Dª Isabel Sancho Carbonell PSOE 1º TTE. ALCALDE
D. Alfred Llodrá Ferrer PSOE CONCEJAL
Dña. Maria Del Carmen Devesa Genaro PP CONCEJALA
D. Jose Antonio Agulló González PP CONCEJAL